Certificaat van deelname aan het NK legpuzzelen

Algemene voorwaarden kaartverkoop NK legpuzzelen

 

 1. Begripsomschrijving
  1.1 In de onderhavige Algemene Voorwaarden zullen de volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) de volgende betekenissen dragen:
  ‘Algemene Voorwaarden’, de Algemene Voorwaarden Ticketverkoop van NK legpuzzelen (onderdeel van Puzzlingworld BV);
  ‘Locatie’, de plaats waar het evenement gehouden wordt;
  ‘Organisator’, de partij welke verantwoordelijk is voor de productie en/of organisatie van het evenement;
  ‘Overeenkomst’, de overeenkomst tussen NK legpuzzelen en de klant tot koop en aflevering van tickets;
  ‘Ticket’, het toegangsbewijs tot een evenement;

 

 1. Toepasselijkheid
  2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van NK legpuzzelen zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Via de webshop van NK legpuzzelen aangeschafte tickets worden hierna genoemd “Tickets”.
  2.2 Op de overeenkomst zijn tevens van toepassing de Algemene Voorwaarden van de organisator, alsmede de Algemene Voorwaarden van de houders van de locaties. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit de overeenkomst c.q. de onderhavige Algemene Voorwaarden en voornoemde voorwaarden prevaleren de bepalingen van de overeenkomst c.q. de onderhavige Algemene Voorwaarden. Afschrift van de Algemene Voorwaarden van de houders van de Locaties of van de organisator zijn op aanvraag bij de houders van de betreffende locaties dan wel bij de organisator verkrijgbaar.
  2.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden aanvaardt.
  2.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
  2.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van NK legpuzzelen bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door NK legpuzzelen ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
  2.6 Alle aanbiedingen van NK legpuzzelen zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.
  2.8 NK legpuzzelen is gerechtigd de door afnemer opgegeven gegevens op juistheid te (laten) controleren. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan er toe leiden dat geen overeenkomst tot stand komt en/of dat de Tickets niet worden toegezonden.
  2.9 NK legpuzzelen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, desnoods zonder opgave van redenen. De overeenkomst komt te allen tijde tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat NK legpuzzelen de bestelling niet accepteert. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd deelt NK legpuzzelen dit schriftelijk (per email) mee binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 1. Prijzen/aanbiedingen
  3.1 Alle aanbiedingen van NK legpuzzelen zijn vrijblijvend en NK legpuzzelen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
  3.2 Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s inclusief BTW.
  3.3 In sommige gevallen is er sprake van actieprijzen. Deze prijzen zijn geldig gedurende een bepaalde periode zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.
  3.4 NK legpuzzelen kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
  3,5 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-bestel)voorwaarden worden gesteld. In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de (creditcard-)betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, is NK legpuzzelen niet aansprakelijk.
  3.6 Indien afnemer met enige betaling in gebreke is, is NK legpuzzelen gerechtigd de (uitvoering van) de overeenkomst op te schorten.
  3.7 Het storneren van een door NK legpuzzelen bedrag ontslaat afnemer niet van zijn betalings- en afnameverplichting.

 1. Gebruik van NK legpuzzelen Tickets
  4.1 NK legpuzzelen Tickets kunnen niet worden teruggenomen of omgeruild en verliezen hun geldigheid bij het verstrijken van de daarop aangegeven geldigheidsdatum.
  4.2 Tickets mogen niet gevouwen of anderszins beschadigd worden. Afnemer draagt hiervan het risico. Bij beschadiging kan toegang worden geweigerd en afnemer maakt in dat geval geen aanspraak op restitutie of vervanging.
  4.3 Afnemers van Tickets dienen deze, ook na het betreden van het Evenement op eerste verzoek van de organisator te tonen. De organisator van het Evenement heeft tevens het recht naar een persoonlijke identificatie te vragen.
  4.4 Tickets mogen niet doorverkocht worden. Bij doorverkoop verliest het ticket zijn geldigheid.4.5 Het is verboden om Tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder daar schriftelijk toestemming voor te hebben gekregen van NK legpuzzelen.
  4.6 Elke ticket beschikt over een unieke barcode en is daarom slechts één keer bruikbaar. Kopiëren van ticket is nutteloos. Van misbruik zal aangifte worden gedaan.

 1. Annulering en teruggave
  5.1 NK legpuzzelen heeft het recht om een evenement te verplaatsen of te annuleren. Als dit gebeurt zal NK legpuzzelen trachten voor een passende oplossing te zorgen. Als een evenement wordt geannuleerd of verschoven, zal NK legpuzzelen best doen u daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Wij kunnen echter niet garanderen dat u voor aanvang van het evenement op de hoogte wordt gesteld en stellen ons niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
  5.2 Controleer voordat u uw reservering bevestigt altijd goed of u de juiste tickets heeft gereserveerd. NK legpuzzelen is niet verplicht eenmaal verkochte tickets terug te nemen of om te ruilen.
  5.3 NK legpuzzelen is niet aansprakelijk voor vergoeding of restitutie van de Entreegelden bij een eventuele annulering van een Evenement door NK legpuzzelen.
  5.4 NK legpuzzelen zal in geen enkel geval gehouden zijn meer te vergoeden dan de Entreegelden. Dit houdt onder meer in dat nooit vergoed worden eventuele extra kosten welke Cliënt heeft betaald voor de door NK legpuzzelen verleende diensten, zoals reserveringskosten. NK legpuzzelen aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.

 1. Betalingen
  NK legpuzzelen accepteert iDEAL, Pas als de betaling akkoord is, zult u een bevestiging ontvangen dat uw bestelling definitief is.

 1. Levering
  7.1 De tickets worden direct na ontvangst van de bestelling als PDF per e-mail geleverd. Afnemer dient dit PDF-document zelf uit te printen en mee te nemen naar het Evenement.
  7.2 De door NK legpuzzelen opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

 1. Eigendomsvoorbehoud
  Het eigendom van geleverde tickets gaat pas over indien u al hetgeen u, op grond van enige overeenkomst, aan NK legpuzzelen verschuldigd bent heeft voldaan. Het risico ter zake van de tickets gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 1. Reclames en aansprakelijkheid
  9.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de tickets aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u NK legpuzzelen daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
  9.2 Indien is aangetoond dat de tickets niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft NK legpuzzelen de keuze de desbetreffende tickets tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe tickets dan wel het betaalde bedrag daarvan te restitueren.
  9.3 NK legpuzzelen kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de Cliënt tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement.

 1. 10 Elektronische communicatie en bewijs
  10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en NK legpuzzelen (dan wel door klant ingeschakelde derden), is NK legpuzzelen  niet aansprakelijk.
  10.2 De administratie van NK legpuzzelen geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

 1. Overmacht
  11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft NK legpuzzelen in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat NK legpuzzelen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
  11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan NK legpuzzelen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 1. Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid
  12.1. De koper van een door NK legpuzzelen geleverd ticket dient zich als goede en ordelijke bezoeker van evenementen te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door of vanwege de organisator van een door hem te bezoeken evenement alsmede door het bevoegd gezag gegeven.
  12.2 Voor een weigering van organisatoren van een evenement of het openbaar gezag om koper van een door NK legpuzzelen geleverd ticket toe te laten tot een evenement vanwege handelingen en/of nalaten door de koper zal NK legpuzzelen niet aansprakelijk zijn.
  12.3 De koper van een ticket bezoekt een evenement op eigen risico. NK legpuzzelen zal niet aansprakelijk zijn voor schade die bij koper ontstaat bij de reis van of naar het evenement of het bijwonen daarvan.
  12.4 Koper van een door NK legpuzzelen geleverd ticket dient zich zelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen door of namens de organisator van het evenement of het bevoegde gezag gegeven betreffende, alsmede van wijzigingen met betrekking tot het evenement, zoals aanvangstijdstip en dergelijke. Op NK legpuzzelen rust geen verplichting tot het dienaangaande nader informeren van koper van een ticket.

 1. Diversen
  Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met NK legpuzzelen in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door NK legpuzzelen vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Gegevens NK legpuzzelen
Naam : NK legpuzzelen (onderdeel van Puzzlingworld BV)

Vestigingsadres : Zuideinde 1H
Postcode & plaats : 2371BP Roelofarendsveen
Bank: NL82RABO0103554033
KvK: 93447930
E-mail: info@nklegpuzzelen.nl